به عنوان کاربری که قصد خرید چمن مصنوعی برای پوشاندن سطحی از محیط را با این محصول دارید مهمترین سوالی که ممکن است مطرح شود قابلیت اشتعال و آتش گرفتن چمن مصنوعی …
ادامه مطلب