در چمن‌های طبیعی ساختار و ذرات طبیعی تشکیل دهنده هستند که باعث انعطاف پذیری هر چه بیشتر ساقه چمن می‌شوند. انعطاف پذیری ای که به دلیل ساختار مصنوعی در چمن های غیرطبیعی …
ادامه مطلب