بررسی تفاوت بین  چمن طبیعی و مصنوعی از چند زاویه مورد توجه است خصوصا اینکه برای چمن مصنوعی نسبت به چمن طبیعی دامنه کاربرد وسیع‌ تری قائل هستیم. چمن مصنوعی مانند چمن …
ادامه مطلب