باتوجه به کاربرد چمن مصنوعی مهد کودک از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا در این محیط ها کودکان در حال فعالیت و جنب و جوس می باشند و استفاده از محصولات استاندارد …
ادامه مطلب